Acte necesare pentru autentificarea contractelor de ipoteca imobiliara

3 Aprilie 2012 - 3:38am -- RoWebMaster
  • Acte de identitate ale partilor : carte/buletinul de identitate, prin exceptie, pasaportul . Actul de identitate trebuie prezentat în original.În cazul  în care partile sunt reprezentate  prin mandatar, este necesara prezentarea unei  procuri încheiata în forma autentica la un birou notarial.
  • Pentru persoanele juridice  sunt necesare actele constitutive ale acestora, dovada dobândirii personalitatii juridice : certificatul de înmatriculare la registrul comertului pentru societatile comerciale, certificatul de înregistrare a fundatiei în registrul special etc., certificatul de înregistrare fiscala.    Persoana care va  semna pentru persoana juridica va trebui sa faca  dovada ca are dreptul de a încheia acte pe seama acesteia  .
  • Persoanele casatorite trebuie sa prezinte certificatul de casatorie si conventia matrimoniala (daca exista)
  • Acte de proprietate :  contract vânzare-cumparare,  contract de donatie, titlu de proprietate, ordin al prefectului, autorizatie construire sau contract de construire, proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, certificat de mostenitor, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, dovada de achitare integrala a pretului
  • Certificat de atestare fiscala, în termen de valabilitate,  emis de organul fiscal pe numele proprietarului,  din care sa rezulte ca proprietarul este la zi cu platile catre stat. In situatia înstrainarii dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscala fiecarui proprietar, proportional cu cota-parte de proprietate a acestuia, astfel încât la înstrainarea întregului bun aflat în coproprietate se impune sa se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscala, pentru cota parte detinuta de fiecare dintre ei;
  • Incheierea de intabulare în cartea funciara si extras de carte funciara pentru informare (daca exista)
  • extras de carte funciara pentru autentificare, care se obtine numai prin intermediul notarului  care va întocmi actul si este valabil 10 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii.
 

Adaugă comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.